novot novot novot

Domov sociálnych služieb


V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe (od 1.1.2015 fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku) , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách   v znení neskorších právnych predpisov

V domove sociálnych služieb sa:
a)  poskytuje
-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-    sociálne poradenstvo
-    sociálna rehabilitácia
-    ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
-    osobné vybavenie
b) zabezpečuje
-   pracovná terapia
-   záujmová činnosť
-   ošetrovateľská starostlivosť
c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 
CSS STUDIENKA poskytuje sociálnú službu v domove sociálnych služieb formou:
  • celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 43 prijímateľov
  • týždennej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 1 prijímateľ
  • ambulantnej sociálnej služby s kapacitou 1 prijímateľ


Postup pri podávaní žiadosti a začatí poskytovania sociálnej služby