novot novot novot

Špecializované zariadenie


V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov  a má zdravotné postihnutie , ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,  pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa:
a)  poskytuje 
-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-    sociálne poradenstvo
-    sociálna rehabilitácia
-    ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
-    osobné vybavenie
b) zabezpečuje
-    pracovná terapia
-    záujmová činnosť
-    ošetrovateľská starostlivosť
c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 
CSS STUDIENKA poskytuje sociálnú službu v špecializovanom zariadení formou:
  • celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 43 prijímateľov
  • týždennej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 1 prijímateľ
  • ambulantnej sociálnej služby s kapacitou 1 prijímateľ

Pre viac informácií klikni