novot novot novot

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť prijímateľov sociálnych služieb je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.
Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť pre klientov ZPS a DSS Novoť hodnotné prežívanie ich voľného času, zabezpečenie kultúrnych, športových a sociálnych potrieb, rozvoj ich  záujmov. 

PROSTRIEDKY A FORMY ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

  • prostriedky – spoločenské hry, šport, vychádzky, čítanie dennej tlače alebo kníh, sledovanie TV a videa a pod.
  •   formy – skupinové, individuálne.
  •  

 

MIESTO A ČAS.

 CSS STUDIENKA ma na realizáciu záujmovej miestnosti zriadenú 1 viacúčelovú spoločenskú miestnosť, knižnicu.  Záujmová činnosť sa spravidla realizuje v týchto priestoroch, ale v prípade potreby je možné využiť aj priestor jedálne, pracovnej miestnosti alebo iný vhodný priestor.  Záujmová činnosť sa realizuje podľa harmonogramu v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00.   Pri rôznych celodenných podujatiach, súťažiach alebo podujatiach organizovaných iným organizáciami, sa čas nevymedzuje.

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE.  

Záujmovú činnosť v CSS STUDIENKA zabezpečuje predovšetkým poverený sociálny pracovník po dohode s vedúcim sociálneho úseku a v spolupráci s ostatnými zamestnancami sociálneho úseku, v prípade potreby aj zamestnancami zdravotného úseku.