novot novot novot

Zariadenie pre seniorov

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov  alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje
-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-    sociálne poradenstvo
-    sociálna rehabilitácia
-    ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
-    osobné vybavenie
b) zabezpečuje
-    záujmová činnosť
-    ošetrovateľská starostlivosť
c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

CSS STUDIENKA poskytuje sociálnú službu v zariadení pre seniorov formou:
  • celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 13 prijímateľov

Viac informácií