novot novot novot

Pracovná terapia

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj  fyzických, mentálnych a pracovných schopnosti prijímateľa.
 

METÓDY, PROSTRIEDKY A FORMY  PRACOVNEJ TERAPIE

  • metódy pracovnej terapie -  v rámci pracovnej terapie v CSS STUDIENKA sa využívajú základné metódy cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činnosti, ale aj názorná ukážka a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze pracovnej terapie.  Zamestnanci zodpovední za pracovnú terapiu využívajú predovšetkým individuálny prístup k prijímateľovi  a  fázovanie (krokovanie) pracovných činnosti od jednoduchších k zložitejším, od krátkodobých k dlhodobejším a pod.

 

  • prostriedky pracovnej terapie - sebaobsluha, domáce práce, práce pri úprave okolia CSS STUDIENKA, pracovná činnosť (pestovanie kvetín,  výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov, výroba vianočných a veľkonočných ozdôb, pečenie).
  • formy pracovnej terapie – skupinové alebo individuálne

 

MIESTO A ČAS

Pracovná terapia prebieha v priestoroch centra sociálnych služieb (najmä v pracovných miestnostiach)  a v jeho bezprostrednom okolí. 
Pri časovom plánovaní jednotlivých činnosti je dôležitý individuálny prístup, primerané prestávky na oddych.
Pracovná činnosť  môže prebiehať počas celého dňa, najmä však v čase:  
a) 09:00 - 11:00 skupinová pracovná činnosť
b) 13:00 - 14:00 individuálna pracovná činnosť

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE. 

Pracovnú terapiu v CSS STUDIENKA vykonáva ergoterapeut a traja pracovní terapeuti, ktorí spoločne s prijímateľmi pracujú pri  úprave okolia, výrobe vianočných a veľkonočných ozdôb, výzdobe interiéru zariadenia.

Prijímatelia spoločne s terapeutmi sa vrámci pracovnej terapie venujú aj  práci s papierom, výrobe mydielok a sviec, ručným prácam, vareniu a pečeniu, práci s pedigom (prútim), práci s drevom, tkaniu a pod. Vyrábajú veľmi zaujímavé výrobky, ktoré slúžia ako darčeky pre príbuzných, priateľov či rôzne návštevy.  Časť výrobkov je určená aj na predaj prostredníctvom OZ Pelikán-Novoť. Výťažok je potom použitý na rôzne podujatia a akcie slúžiace na skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb v CSS STUDIENKA

 

KATALÓG VÝROBKOV