novot novot novot

 

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

 

Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb

 

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA  sa nachádza v centre  jednej z mladších zamagurských obcí na severe Slovenska v malebnom prostredí Hornej Oravy. Obec Novoť patrí do okresu Námestovo, nachádza sa v  nadmorskej výške 752 a hranica novoťského chotára susedí s Poľskom. Obec má vybudovanú infraštruktúrou, ktorá ma viac ako 3 500 obyvateľov.

Centrum bolo postavené ako účelová budova v akcii Z (svojpomocnej aktivity obyvateľov obce) a uvedená do prevádzky v roku 1989. Okresný úrad v Dolnom Kubíne zriadil od 1.1.1991 Domov dôchodcov v Novoti ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. Následne Krajský úrad v Žiline zriadil od 24.07.1996 Domov dôchodcov. Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine organizácie sa zmenil názov zariadenia  na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých. Zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých od 01.07.2002 sa stal Žilinský samosprávny kraj. Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj od 01.06.2010 zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť. S účinnosťou od 15.4.2016, na základe Dodatku č. 4 sa zmenil názov organizácie na Centrum sociálnych služieb STUDIENKA a  od 1.5.2016 rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb.

 

Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb

 

Prijímatelia sú ubytovaní v jednej 4-podlažnej budove, ktorá je rozdelená na dve oddelenia podľa poschodí. Izby sú prevažne dvojposteľové a trojposteľové a pri ubytovaní sa dbá na osobnostné predpoklady a individuálne potreby.
Prijímatelia  majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, kaplnku, snoezelen miestnosť,  pracovnú miestnosť, knižnicu s možnosťou práce na počítači, stolársku dielňu a terapeutickú miestnosť.        

Okolie centra obklopuje pekný park, ktorý spolu s okolím kostola vytvára areál vhodný na oddych a prechádzky. 

Prostredie CSS STUDIENKA  vytvára predpoklady na plnohodnotný život prijímateľov, ktorí okrem slávnostných spoločenských podujatí, majú možnosť venovať' sa voľno - časovým aktivitám aj vo všedné dni. Zariadenie umožňuje otvorený kontakt nielen s príbuznými, ale aj s ostatnými občanmi Novote a okolia.

V zariadení pracuje 65 kvalifikovaných zamestnancov, z toho v priamom kontakte s prijímateľmi je 41 zamestnancov v zložení: 1 referent výkonu opatrovateľských služieb, 14 zdravotných sestier, 5 sanitárov, 7 opatrovatelia, 1 zdravotnícky asistent, 1 fyzioterapeut, 4 sociálni pracovníci, 1 asistent sociálnej práce, 2 inštruktori sociálnej rehabilitácie, 2 ergoterapeuti a 3 pracovní terapeuti.

Chod celého zariadenia, ktoré má vlastnú kotolňu, práčovňu a kuchyňu zabezpečuje ďalších 24 zamestnancov.

 

Predmet činnosti:

Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana:

 

1) formou celoročnej pobytovej sociálnej služby:

 • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 13 prijímateľov

 • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 43 prijímateľov

 • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 43 prijímateľov

2) formou týždennej  pobytovej sociálnej služby:

 • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 1 prijímateľ

 • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 1 prijímateľ

 • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 1 prijímateľ

3) formou ambulantnej sociálnej služby:

 • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 1 prijímateľ

 • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 1 prijímateľ

 • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 1 prijímateľ

4) formou podpornej sociálnej služby

 • fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšila dôchodkový vek - stravovanie  v jedálni  

 • fyzickj osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným  stavom, ktorá dovŕšila  vek  15  a viac rokov v dennom centre s kapacitou 10 prijímateľov

 • fyzickej osobe,  ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím je poskytovaná odľahčovacia sociálna služba , ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

 

5) formou terénnej sociálnej služby

 • fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie - prepravná služba v obci Novoť a jej okolí