novot novot novot

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v ZPS, DSS, ŠZ

Príloha k žiadosti: Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

Vyplnenú a podpísanú žiadosť (spoločne s prílohami)  je potrebné doručiť na adresu:
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
029 55 Novoť 976

 

Žiadosť o poskytovanie podpornej sociálnej služby - jedáleň

Vyplnenú a podpísanú žiadosť (spoločne s prílohami)  je potrebné doručiť na adresu:
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
029 55 Novoť 976

 

Žiadosť o poskytovanie podpornej soiálnej služby v dennom centre

Vyplnenú a podpísanú žiadosť (spoločne s prílohami)  je potrebné doručiť na adresu:
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
029 55 Novoť 976

 

Žiadosť o poskytovanie terénnej sociálnej služby - prepravná služba

Príloha k žiadosti - Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vyplnenú a podpísanú žiadosť (spoločne s prílohami)  je potrebné doručiť na adresu:
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
029 55 Novoť 976

 

Žiadosť o poskytovanie podpornej sociálnej služby - odľahčovacia služba

Príloha k žiadosti: Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

Vyplnenú a podpísanú žiadosť (spoločne s prílohami)  je potrebné doručiť na adresu:
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
029 55 Novoť 976

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

<Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť na adresu:
Úrad ŽSK
Odbor sociálnych vecí
Komenského 48
011 09 Žilina