novot novot novot

Jedáleň

 V jedálni sa  poskytuje podporná sociálna služba - stravovanie fyzickej osobe,  ktorá:

  •  nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

  •  má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

  • dovŕšila dôchodkový vek.

V jedálni je občanovi poskytované stravovanie formou osobného odberu do vlastných nádob (obedárov) vo vopred dohodnutom čase alebo stravovaním v jedálni zariadenia počas poskytovania niektorej z podporných sociálných služieb.

 

Viac inoformácií