novot novot novot

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopnosti a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
 

Cieľom sociálnej rehabilitácie  v CSS STUDIENKA  je rozvoj:

a) samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustieľanie postele, jedenie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.)

b) základných sociálnych zručnosti prijímateľa : nadviazať rozhovor, vyjadriť svoj názor, vedieť počúvať iných, vedieť požiadať o pomoc, vedieť využívať informácie, vedieť sa rozhodnúť čo chcem (ako chcem tráviť voľný čas); naučiť klienta poznávať hodnotu peňazí,  nakupovať, zabezpečovať si niektoré potreby sám, cestovať, a pod. 

c) komunikačných zručnosti : naučiť prijímateľa  hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, pragmaticky, vytvoriť primeraný očný kontakt, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej  i neverbálnej komunikácie

METÓDY A FORMY SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

  •  komunikácia v skupine – prijímateľ ma možnosť naučiť sa vyjadriť svoj názor, spokojnosť alebo nespokojnosť  v jemu známej komunite (pocit bezpečia) Takáto komunikácia pomáha prijímateľovi zlepšovať jeho  komunikačné schopnosti, ktoré sú vplyvom postihnutia zhoršené.
  • nacvičovanie, opakovanie – prijímateľ sa neustálym opakovaním v rámci svojich možnosti učí byť samostatným (nakupovanie, cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy, telefonovanie, niektoré úkony sebaobsluhy a pod.).
  •  Formy sociálnej rehabilitácie – skupinové a individuálne.


MIESTO A ČAS
Sociálna rehabilitácia prebieha v priestoroch CSS STUDIENKA, v areáli budovy ale aj v jej širšom okolí (príp. v obci). Skupinová sociálna rehabilitácia prebieha spravidla v čase od 9:00 do 11:00. Individuálna sociálna rehabilitácia nie je časovo ohraničená, realizuje sa v priebehu celého pracovného dňa po dohode s prijímateľom.


PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Sociálnu rehabilitáciu v Centre sociálnych služieb STUDIENKA vykonávajú dvaja inštruktori sociálnej rehabilitácie v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi a ostatnými zamestnancami sociálneho a zdravotného úseku.