novot novot novot

Sociálna práca

Je to aj praktická činnosť, je zameraná na predchádzanie alebo riešenie problémov v medziľudských vzťahoch, ktorá smeruje k zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania jednotlivcov, skupín a sociálneho prostredia, v ktorom žijú;  k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti s využitím potenciálu jednotlivcov, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou, bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálne preferencie, sociálnu príslušnosť, zdravotné postihnutie, rasu, kultúru, vierovyznanie. Opierajúc sa o vedecké poznanie ľudského správania zasahuje práve tam, kde prichádza k nezhodám v interakcii ľudí a ich okolia.
Praktická sociálna práca je priamym, zámerným a pripraveným kontaktom sociálneho pracovníka s  klientom, skupinou alebo komunitou za účelom stanovenia sociálnej diagnózy, realizácie sociálnej terapie,  sledovania a hodnotenia výsledkov poskytovanej starostlivosti. Sociálna práca v spojení so sociálnou politikou zabezpečuje sociálnu prevenciu, sociálnu ochranu, sociálnu pomoc, sociálne služby a sociálne poradenstvo.
(ďalej)

Sociálne poradenstvo

Je  odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácií.
(ďalej)